Artikel 1- Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op inschrijvingen tot en overeenkomsten betreffende deelname aan manifestaties (hierna: de overeenkomst) van Stichting Nationaal Modelvliegkamp – NMVK, gevestigd te Maastricht (hierna: NMVK).
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nr. 14077255.

Artikel 2- Totstandkoming overeenkomst en wijziging

 1. Overeenkomsten zijn pas van kracht na schriftelijke bevestiging door NMVK. Hieronder wordt ook verstaan bevestiging door middel van een emailbericht.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 3- Betaling

 1. De deelnemer moet de verschuldigde deelnamekosten aan NMVK betalen volgens de termijnen als genoemd in de overeenkomst.
 2. Deze bedragen moeten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de nota van NMVK.
 3. In afwijking van het hierboven bepaalde, dienen alle verschuldigde bedragen door de deelnemer te zijn betaald vóór een maand voor aanvang van een evenement.
 4. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer automatisch in verzuim. NMVK heeft dan onder andere het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en om de in artikel 4 genoemde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 4- Annulering door een deelnemer

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn door de deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd.
a) Bij annulering tot 56 dagen voor aanvang van het kamp: € 20,- per deelnemer.
b) Bij annulering vanaf de 56ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aanvang van het evenement: de aanbetaling, tot een maximum van 25% van de deelnamekosten.
c) Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 14de dag voor de aanvang van het evenement: 50% van de deelnamekosten.
d) Bij annulering vanaf de 14de dag tot de dag voor aanvang van het evenement; 75% van de deelnamekosten.
e) Bij annulering op de dag voor aanvang van het evenement of later; de totale deelnamekosten.

Artikel 5- Annulering of weigering door Stichting Nationaal Modelvliegkamp - NMVK

 1. Bij onvoldoende belangstelling of in geval van een calamiteit heeft NMVK het recht de overeenkomst te ontbinden. De door de deelnemer tot dan toe betaalde deelnamekosten zullen door NMVK aan de deelnemer terugbetaald worden.
 2. NMVK heeft het recht een overeenkomst of verdere toegang tot een evenement te weigeren, indien een deelnemer het zogeheten “kampreglement” heeft overtreden en de veiligheid of orde van een evenement daardoor in gevaar is gebracht, zulks ter beoordeling van NMVK.

Artikel 6- Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die hij direct of indirect aan NMVK of enige derde toebrengt en vrijwaart NMVK voor de gevolgen van zulke aanspraken.
 2. Deelnemer verklaart verzekerd te zijn voor aansprakelijkheidsschade veroorzaakt door modelluchtvaarttuigen, hetzij via een eigen WA verzekering, hetzij via een collectieve WA verzekering van een koepelorganisatie.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.